Gallery Plugin joomla 3.x

Gallery Plugin joomla 3.x By VA Gallery Plugin joomla 3.x Chèn album ảnh vào bài viết joomla chỉ với cú pháp đường dẫn đến folder chứa ảnh, Response cho tất cả các thiết bị duyệt web iphon - ipad, android... Cú pháp... 4.5 sao trên 1913người dùng

VA Gallery Plugin joomla 3.x

va galleryplugin

Chèn album ảnh vào bài viết joomla chỉ với cú pháp đường dẫn đến folder chứa ảnh, Response cho tất cả các thiết bị duyệt web iphon - ipad, android...

Cú pháp chèn album:

phải có dấu "/" sau folder chứa ảnh để đếm các ảnh trong folder

Giá: 200.000đ

Liên hệ: 0982131933

DEMO ONLINE