Extranews plugin - tin liên quan for joomla 3.0

Extranews plugin - tin liên quan for joomla 3.0 By Extranews plugin - tin liên quan - tin mới hơn - tin cũ hơn for joomla 3.0 Đây là plugin content joomla dùng đêt hiển thị các tin tức liên quan, các tin mới hơn, tin... 4.5 sao trên 1045người dùng

Extranews plugin - tin liên quan - tin mới hơn - tin cũ hơn for joomla 3.0

extranews

Đây là plugin content joomla dùng đêt hiển thị các tin tức liên quan, các tin mới hơn, tin cũ hơn trong chuyên mục bài viết bạn đang xem. Extranews plugin for joomla 3.0 hoạt động tốt yển cả joomla 2.5 với hiệu ứng tolltip hover tuyệt vời. Sử dụng plugin sẽ tăng lượng linkpage trong trang bài viết điều này sẽ giúp liên kết qua lại giữa các page và rất tốt cho seo.

Download free