Plugin sửa lỗi alias tiếng việt joomla 3.x

Plugin sửa lỗi alias tiếng việt joomla 3.x By Plugin sửa lỗi alias tiếng việt joomla 3.x Vian Vietnamese Alias (VietAlias) là Plugin tạo trường bí danh (Alias)và đường link của bài viết,hoặc của bất kỳ một đối tượng nào khác (menu, category, banner, weblink...)... 4.5 sao trên 2667người dùng

Plugin sửa lỗi alias tiếng việt joomla 3.x

alias-joomla3

Vian Vietnamese Alias (VietAlias) là Plugin tạo trường bí danh (Alias)và đường link của bài viết,hoặc của bất kỳ một đối tượng nào khác (menu, category, banner, weblink...) trong Joomla bằng chuỗi tiếng Việt không dấu, chữ thường và phân tách giữa các từ bằng dấu gạch ngang. VD: Nếu tiêu đề bài viết là: `Giới thiệu công ty` thì bí danh (alias) của nó sẽ là: `gioi-thieu-cong-ty`

Demo Download free