Modul Slideshow for joomla 2.5.x and joomla 3.x

Modul Slideshow for joomla 2.5.x and joomla 3.x By Modul Slideshow for joomla 2.5.x and joomla 3.x Modul làm banner website đẹp với nhiều hiệu ứng khác nhau. Browse images từ folder ảnh banner. Chon hiệu ứng slide show yêu thích. Caption thông tin hình ảnh và chèn... 4.5 sao trên 1036người dùng

Modul Slideshow for joomla 2.5.x and joomla 3.x

mod vian slideshow

Modul làm banner website đẹp với nhiều hiệu ứng khác nhau.

  1. Browse images từ folder ảnh banner.
  2. Chon hiệu ứng slide show yêu thích.
  3. Caption thông tin hình ảnh và chèn link đến đích mong muốn.
  4. Auto slide hoặc button slide play.
  5. Chạy tốt cho joomla 2.5.x àn
  6. free user download.

DEMO & Download free