Tự động lấy tiêu đề làm thẻ ALT cho ảnh trong wordpress

Tự động lấy tiêu đề làm thẻ ALT cho ảnh trong wordpress By Việc SEO ảnh cũng khá quan trọng trong công việc làm seo website. Dưới đây tôi xin hướng dẫn các bạn viết function tự động lấy tiêu đề của bài viết làm thẻ alt của... 4.5 sao trên 2132người dùng

Việc SEO ảnh cũng khá quan trọng trong công việc làm seo website. Dưới đây tôi xin hướng dẫn các bạn viết function tự động lấy tiêu đề của bài viết làm thẻ alt của ảnh trog bài viết của wordpress.

alttag

Hướng dẫn thủ thuật Tự động lấy tiêu đề làm thẻ ALT cho ảnh trong wordpress

Function tự động lấy tiêu đề bài viết làm thẻ alt của ảnh

function image_alt_tag($content){
 global $post;
 $attachments = get_posts(array(
    'post_type' => 'attachment',
    'numberposts' => -1,
    'post_status' => null,
    'post_parent' => get_the_ID(),
    'order' => 'ASC',
    'orderby' => 'menu_order ID',
 ));
 $size = 'archive_thumb';
 if ($attachments) {      
      foreach ($attachments as $attachment){     
        $thumb = wp_get_attachment_image_src($attachment->ID, 'attached-image');       
        $images = wp_get_attachment_image($attachment->ID, $size);
        preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $content, $images);
          if(!is_null($images)) {
            foreach($images[0] as $index => $value){
              if(preg_match('/src=/', $value)){
               $new_img = str_replace('<img', '<img alt="'.get_the_title().'"',$images[0][$index].'');
               $content = str_replace($images[0][$index], $new_img, $content);
              }
            }    
         }
      }
 }
 else{
 preg_match_all('/<img.+src=[\'"]([^\'"]+)[\'"].*>/i', $content, $images);
  if(!is_null($images)) {
    foreach($images[0] as $index => $value){
      if(preg_match('/src=/', $value)){
      $new_img = str_replace('<img', '<img alt="'.get_the_title().'"',$images[0][$index].'');
      $content = str_replace($images[0][$index], $new_img, $content);
      }
    }    
  }
 }
  return $content;
}
add_filter('the_content', 'image_alt_tag', 99999);

Ở trên là một số chia sẻ nhỏ trong thủ thuật wordpress. Mọi thắc mắc xin để lại comment bên dưới. Chúc các bạn thành công

Nguồn:VIANWEB.COM